//

พื้นที่ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์

แหล่งข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
TCDC Resource Center ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2548 เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักออกแบบ นักศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจน เพิ่มขีดความสามารถของนักออกแบบไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิ

A World of Ideas Awaits

One of Asia's largest design and creativity resource center
Established in 2005, TCDC Resource Center aims to be a place for designers, students, entrepreneurs and enthusiasts in design and creativity to develop and expand their knowledge and skills as well as to help strengthen capability and competitiveness of Thai designers in a global market place.


ทรัพยากรสารสนเทศของ TCDC Resource Center ประกอบด้วย

Our resources include :

หนังสือด้านการออกแบบกว่า 70,000 เล่ม ครอบคลุมทุกหัวข้อความสนใจ อาทิ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม แฟชั่นและสิ่งทอ เรขศิลป์ ภาพนิ่ง
More than 70,000 books covering various interests in design discipline, e.g. art history, interior design, architecture, fashion, textiles, graphic design, photography, film, etc.
นิตยสารและวารสาร กว่า 170 ชื่อเรื่อง
Approximately 170 titles of magazines and journals
สื่อมัลติมีเดียที่ให้บริการอย่างหลากหลาย อาทิ ภาพยนตร์ สารคดี เพลง ที่ให้ทั้งความบันเทิงและความรู้ เพื่อให้สมาชิกได้เลือกใช้ภายในศูนย์มากกว่า 8,000 รายการ
over 8,000 items of multimedia including films, documentary, music for entertainment and information are provided to users to use within the center.

ฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านธุรกิจแฟชั่น การตลาด และดิจิทัลมีเดีย ได้แก่

Online Databases on fashion industry, marketing and digital media

Passport GMID ระบบข้อมูลสารสนเทศออนไลน์แบบบูรณาการ นำเสนอข้อมูลข่าวกรองสำคัญๆ เกี่ยวกับธุรกิจอย่างครบวงจร คุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านธุรกิจและการตลาดระหว่างประเทศนับพันรายการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่นักวิเคราะห์ของยูโรมอนิเตอร์ใช้เมื่อเริ่มโครงการวิจัยชิ้นใหม่ พร้อมทั้งสามารถสนทนาได้โดยตรงกับสมาคมการค้าชั้นนำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมุมมองใหม่ต่อประเทศ บริษัท รูปแบบการดำเนินชีวิต
Passport GMID (Global Market Information Database), formerly known as Euromonitor Passport, is a marketing tool that contains data for many countries on consumer market sizes, market data & forecasts, consumer lifestyles, companies and brands.
WGSN (World Global Style Network) เครื่องมือช่วยคาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมแฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการบริการเชิงพาณิชย์ที่มีอิทธิพลที่สุดอันดับต้นของโลก โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และบรรณาธิการมากกว่า 300 คน จากหลากหลายทวีป เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องการออกแบบอย่างชาญฉลาด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของคุณได้เปรียบในการแข่งขันและประสบความสำเร็จมากขึ้นในอนาคต
WGSN (World Global Style Network) is the world’s leading trend forecaster. The company enables subscribers to make betterdesign decisions by identifying and analysing the trends that will shape commercially successful products and services in the future. WGSN’s inspiration and insight are only available through online subscriptions to a variety of state-of-the-art digital tools and through bespoke consultancy services.

STASH ฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานประเภท visual effects และ animation projects ของนักออกแบบและศิลปินทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นจากทั่วโลก ที่มีฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ สามารถจุดประกายจินตนาการและเป็นแรงผลักดันให้เกิดไอเดียและการออกแบบผลงานใหม่ๆ ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวและคลิปวิดีโอที่อัปเดตทุกเดือน
STASH is the online resource of visual effects and animation projects from both professional designers and design enthusiasts around the world.

ฐานข้อมูลทางกายภาพ

Physical Database

Material ConneXion Bangkok สาขาแรกที่เปิดให้บริการในทวีปเอเชียของ Material ConneXion เป็น แหล่งรวบรวมข้อมูลวัสดุเชิงพาณิชย์ ทั้งไทยและต่างประเทศ มีวัสดุกว่า 10,000 รายการ ที่ให้บริการในฐานข้อมูลออนไลน์ และจัดแสดงตัวอย่างวัสดุให้ได้สัมผัสจริงกว่า 2,000 รายการ ในโซน Material ConneXion Bangkok ประกอบด้วยวัสดุทั้งหมด 8 ประเภท ได้แก่ โพลิเมอร์ แก้ว เซรามิก คาร์บอน ซีเมนต์ โลหะ วัสดุธรรมชาติ และวัสดุที่มีกระบวนการผลิตพิเศษ โดยสมาชิกของ TCDC สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากจุดบริการ Search Point ภายในห้อง หรือหากต้องการสมัครสมาชิกฐานข้อมูลเพื่ออัพเดทความเคลื่อนไหวล่าสุดของนวัตกรรมวัสดุแบบออนไลน์ TCDC ก็มีบริการสมัครสมาชิกสำหรับผู้ที่สนใจ เพื่อเปิดมุมมองใหม่ในการเลือกใช้วัสดุ และทันต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกของวัสดุ
Material ConneXion Bangkok, the first branch ever in Asia, serves as a center of material information for commercial from domestic and international brands. The center has gathered over 8,000 materials in the online database and over 2,000 samples to exhibit in the center. The materials include: polymers, glass, ceramics, carbon, cement, metals, natural materials and materials with special production processes. TCDC members can search for information at the Search Point, or if wanting to apply for a database, please contact the staff for the database subscription.
วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 ได้สร้างคำถามต่อความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจว่า เราต้องการเครื่องมือเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางความท้าทาย ซึ่งแนวคิดการสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่บนรากฐานขององค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ คือคำตอบสำคัญ ที่จะนำไปสู่การสร้างโอกาสและความได้เปรียบในเวทีสากลของไทย

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC) จัดตั้งขึ้นตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ให้เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การ กำกับดูแลของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และได้รับสนับสนุนงบประมาณประจำปีจากสำนักงบประมาณ
TCDC เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และเปิดให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเปิดให้บริการและดำเนินงานในฐานะหน่วยงานเฉพาะด้านของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ประกอบด้วย 7 หน่วยงาน ได้แก่
  สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)
  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.)
  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)
  สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ (สวร.)
  ศูนย์ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษแห่งชาติ (สมพช.)
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ศลชท.)
  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
 • ปี 2550 คณะกรรมการบริหาร สบร. มีมติให้ควบรวม 4 หน่วยงานเฉพาะด้าน เป็น 2 หน่วยงาน โดยควบรวม “ศูนย์ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษแห่งชาติ” กับ “สถาบันวิทยาการการเรียนรู้” เป็นสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.)
  และ “สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ” กับ “ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ” เป็น “สถาบันการเรียนรู้และสร้างสรรค์ (สรส.)”
 • ปี 2551 คณะกรรมการบริหาร สบร. ได้ยกเลิกการควบรวม ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เป็นหน่วยงานเฉพาะด้าน 2 หน่วยงานเช่นเดิม

 • ปี 2554 สบร. มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานเฉพาะด้าน โดยคณะกรรมการบริการ สบร. มีมติยุบสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.) และให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ศลชท.) และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ได้แยกออกเป็นองค์การมหาชนใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) วันที่ 28 พฤษภาคม 2554 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เหลือเพียง 3 หน่วยงาน คือ
   สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)
   ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.)
   สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

 • ปี 2561 จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นเป็นองค์การมหาชน ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว


 • 1997 Asian financial crisis has raised questions about the strength of the economic system of Thailand on what we need to drive the economy efficiently in the midst of this challenge. The answer is the concept of creating a new economic system based on knowledge and creativity that will lead to the opportunities and advantages in the international stage for Thailand.

  Thailand Creative & Design Center (TCDC) was created by cabinet resolution on September 2, 2003 and it was officially established on June 18, 2004, under the supervision of the Office of Knowledge Management and Development (Public Organization), which is in turn part of the Office of the Prime Minister. TCDC receives an annual budget from the Bureau of the Budget. TCDC officially opened on November 14, 2005, and its services were first made available to the public the following day

  TCDC is managed under the supervision of the Office of Knowledge Management and Development (Public Organization), OKMD in short, which consists of 7 specialized agencies as follows: Thai Knowledge Park (TK park), Thailand Creative & Design Center (TCDC), National Discovery Museum Institute (NDMI), Science of Learning Institute, National Center for the Gifted, Center of Excellence in Bioscience of Thailand and Center for Moral Development.


 • In 2007, the OKMD Executive Board of Directors resolved to merge 4 agencies into 2 agencies. National Center for the Gifted and Science of Learning Institute were merged into Institute for Gifted and Innovative Learning. National Discovery Museum Institute and Thailand Creative & Design Center became Learning and Creative Institute.

 • In 2008, the Executive Board rescinded the merger between Thailand Creative & Design Center and National Discovery Museum Institute. They reverted to 2 agencies as originally established.

 • During 2010 - 2011, OKMD undertook a restructure of its specialized agencies. The Executive Board of Directors resolved to dissolve Institute for Gifted and Innovative Learning. The Board also mandated that the Center of Excellence in Bioscience of Thailand and the Center for Moral Development be established as independent public organizations in accordance with the Royal Decree to establish the Center of Excellence in Bioscience (Public Organization) dated 28 May 2011 and the Royal Decree to Establish the Center for Moral Development (Public Organization). The decision left OKMD with 3 agencies: Thai Knowledge Park (TK park), Thailand Creative & Design Center (TCDC) and National Discovery Museum Institute (NDMI).

 • Established the Creative Economy Agency (Public Organization): CEA with the mission to promote the Creative Economy as the driving force to a balanced and sustainable economy.
 • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ : Thailand Creative & Design Center (TCDC) เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2548 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ที่เข้าถึงง่าย เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับการแข่งขันในโลกยุคปัจจุบัน
  หลังจากดำเนินงานไปกว่า 10 ปี TCDC ตัดสินใจย้ายจากที่ตั้งเดิมมายังอาคารไปรษณีย์กลาง ย่านเจริญกรุง โดยเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2560 และได้จัดตั้งขึ้นเป็น ‘สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์’ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เพื่อเพิ่มบทบาทหน้าที่ของสำนักงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย โดยมีความตั้งใจจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้เกิดการสนับสนุนกลุ่มคนสร้างสรรค์ โดยการใช้สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมควบคู่ไปกับการใช้งานเทคโนโลยีและดิจิทัลกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมที่จะเป็นการช่วยพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทย
  บทบาทหลักสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
   1. Creative People : การพัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต
   2. Creative Places : การพัฒนาและส่งเสริมให้เมืองเป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจสร้างสรรค์
   3. Creative Business : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทย
  สำหรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ TCDC ได้เล็งเห็นย่านเจริญกรุง เป็นพื้นที่เป้าหมายซึ่งเปี่ยมไปด้วยศักยภาพที่จะพัฒนาให้กลายเป็นย่านสร้างสรรค์ เนื่องด้วยเป็นพื้นที่รุ่มรวยต้นทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ในด้านประวัติศาสตร์ ชุมชนหลากเชื้อชาติ อาคารเก่าแก่ และกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ที่ดำเนินการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น การเข้ามาของ TCDC จึงเป็นส่วนที่จะช่วยเติมเต็มความเป็นย่านสร้างสรรค์ให้กับเจริญกรุง โดยให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการรักษาคุณค่าความเป็นย่านประวัติศาสตร์ไว้อย่างยั่งยืน


  Thailand Creative and Design Center (TCDC) is a government organization, under the Prime Minister's Office. It is open since November 2005 with the objective to develop and promote an easily accessible learning sources for design and creativity, for the development and preparation of the human resources to the competition.
  After 10 years of operation, TCDC had been relocated to Central Post Office Building, in Charoen Krung district, which opened for service in May 2017. TCDC then was established to become Creative Economy Agency (Public Organization) or CEA with the aim to leverage the role in driving the creative economy in Thailand. CEA intends to be an intermediary in connecting government agencies and private sectors to support the creative groups in applying traditional cultural assets along with technology and digital in creation of products and services, in order to create a positive impact on the society which will help develop and increase the capability of the business and the quality of life of Thai people.
  CEA’s significant role in driving the creative economy is divided into 3 areas as follows
   1. Creative People: skill development and preparation of personnel for the future economy
   2. Creative Places: developing and promoting the city as a driving force for creative businesses
   3. Creative Business: enhancing the business competitiveness of Thai entrepreneurs
  For the development of creative economic district, TCDC has considered Charoen Krung as a target area with full potential to develop into a creative district. Charoen Krung is rich in traditional cultural capitals, historical multicultural communities, historic buildings and creative business groups that have been operating from the past until now, therefore the TCDC's role will help fulfil ??Charoenkrung's creative district by enhancing the economic value and sustainably preserving the value of the historical district.  TCDC: แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (Center for Lifelong Learning)

  TCDC เปรียบเสมือน "มหรสพทางปัญญา" ที่จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของ งานออกแบบ โดยผ่านกระบวนการให้ความรู้ความเข้าใจแบบสากล ตั้งแต่การจัดนิทรรศการ การบรรยาย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไปจนถึงการสร้าง แหล่งค้นคว้า ซึ่งไม่เพียงให้ความรู้แต่ยังให้ความบันเทิงและประสบการณ์ ที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้รอบด้าน

  TCDC is a "playground for creativity".

  The place to inspire and set the pace and tone of creative thinking in Thai society We build awareness on value of design to Thai people through wide range of activities and services; exhibitions, lectures workshops, online and paper resources for research and development in design context. We engage our audiences with educational as well as entertaining activities to ensure that these experiences would stimulate people’s thirst to learn and think imaginatively.