//

miniTCDC LINK​

miniTCDC LINK หรือ “โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค” เป็นความร่วมมือระหว่าง TCDC และสถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใชุมชนและผลักดันธุรกิจสร้างสรรค์ในท้องถิ่น​

miniTCDC LINK is a collaboration between TCDC and regional universities to create design learning resources throughout Thailand. Its objective is to promote Design Thinking as a tool to develop the quality of life and cultivate creative businesses in local communities.​

Coperate membership

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ จากการสำรวจการสมัครสมาชิก เนื่องจากมีการสมัครสมาชิกประเภทกลุ่มสมาชิกมีสมาชิกสมัครเป็นจำนวนมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มสมาชิก ทางศูนย์ความรู้สร้างสรรค์ได้จัดทำโปรโมชั่นสำหรับกลุ่มสมาชิกธุรกิจ โดยมีการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มสมาชิกสามารถยืมทรัพยากรของทางศูนย์ความรู้สร้างสรรค์ได้ในระยะเวลาที่กำหนดให้ เพื่อเป็นการกระจายความรู้สู่สังคมภาคธุรกิจ และยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากรโดยมีสมาชิกประเภทกลุ่มดังนี้

  • 1.SMEs (สมาชิกธุรกิจขนาดเล็ก)
  • 2. Corporate (กลุ่มบริษัท)
  • 3. กลุ่ม Affiliate (สมาชิกสำหรับลูกค้าธุรกิจ)

**สิทธิ์ในการยืมทรัพยากรของศูนย์ความรู้สร้างสรรค์ โดยจะเป็นการทำสัญญายืมระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบและกลุ่มนิติบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ (กลุ่ม SMEs และ กลุ่ม Corporate เท่านั้น)**