//

พื้นที่ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์

แหล่งข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
TCDC Resource Center ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2548 เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักออกแบบ นักศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจน เพิ่มขีดความสามารถของนักออกแบบไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิ

A World of Ideas Awaits

One of Asia's largest design and creativity resource center
Established in 2005, TCDC Resource Center aims to be a place for designers, students, entrepreneurs and enthusiasts in design and creativity to develop and expand their knowledge and skills as well as to help strengthen capability and competitiveness of Thai designers in a global market place.


ทรัพยากรสารสนเทศของ TCDC Resource Center ประกอบด้วย

Our resources include :

หนังสือ ด้านการออกแบบ กว่า 55,000 เล่ม ครอบคลุมทุกหัวข้อความสนใจ อาทิ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม แฟชั่นและสิ่งทอ เรขศิลป์ ภาพนิ่งและ
More than 55,000 books covering various interests in design discipline, e.g. art history, interior design, architecture, fashion, textiles, graphic design, photography, film, etc.
นิตยสารและวารสาร กว่า 210 ชื่อ
Approximately 210 titles of magazines and journals
สื่อมัลติมีเดีย ภาพยนตร์ สารคดี เพลง กว่า 5,800 สื่อ ที่ผ่านการคัดสรร และสามารถเลือกชมกิจกรรมให้ความรู้ของ TCDC ผ่าน iPod และ iPad
Multimedia: more than 5,800 titles of films, documentaries, and TCDC’s workshops and lectures on iPod and iPad.

ฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านธุรกิจแฟชั่น การตลาด และดิจิทัลมีเดีย ได้แก่

Online Databases on fashion industry, marketing and digital media

Passport GMID ระบบข้อมูลสารสนเทศออนไลน์แบบบูรณาการ นำเสนอข้อมูลข่าวกรองสำคัญๆ เกี่ยวกับธุรกิจอย่างครบวงจร คุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านธุรกิจและการตลาดระหว่างประเทศนับพันรายการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่นักวิเคราะห์ของยูโรมอนิเตอร์ใช้เมื่อเริ่มโครงการวิจัยชิ้นใหม่ พร้อมทั้งสามารถสนทนาได้โดยตรงกับสมาคมการค้าชั้นนำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมุมมองใหม่ต่อประเทศ บริษัท รูปแบบการดำเนินชีวิต
Passport GMID (Global Market Information Database), formerly known as Euromonitor Passport, is a marketing tool that contains data for many countries on consumer market sizes, market data & forecasts, consumer lifestyles, companies and brands.
WGSN (World Global Style Network) เครื่องมือช่วยคาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมแฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการบริการเชิงพาณิชย์ที่มีอิทธิพลที่สุดอันดับต้นของโลก โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และบรรณาธิการมากกว่า 300 คน จากหลากหลายทวีป เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องการออกแบบอย่างชาญฉลาด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของคุณได้เปรียบในการแข่งขันและประสบความสำเร็จมากขึ้นในอนาคต
WGSN (World Global Style Network) is the world’s leading trend forecaster. The company enables subscribers to make betterdesign decisions by identifying and analysing the trends that will shape commercially successful products and services in the future. WGSN’s inspiration and insight are only available through online subscriptions to a variety of state-of-the-art digital tools and through bespoke consultancy services.

STASH ฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานประเภท visual effects และ animation projects ของนักออกแบบและศิลปินทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นจากทั่วโลก ที่มีฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ สามารถจุดประกายจินตนาการและเป็นแรงผลักดันให้เกิดไอเดียและการออกแบบผลงานใหม่ๆ ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวและคลิปวิดีโอที่อัพเดททุกเดือน
STASH is the online resource of visual effects and anima5on projects from both professional designers and design enthusiasts around the world.

ฐานข้อมูลทางกายภาพ

Physical Database

Material Connexion®Bangkok ฐานข้อมูลซึ่งรวบรวมวัสดุเพื่อการออกแบบกว่า 7,500 ชนิด
A collection of over 7,500 innovative materials in Material Connexion® Bangkok
นอกจากนี้ยังมืสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการเสริม อาทิ ห้องอ่านหนังสือ ห้องชมภาพยนตร์ และการบรรเลงดนตรีแจ๊ซในวันหยุดสุดสัปดาห์ ฯลฯ
Facilities and services, e.g. creative rooms, multimedia rooms and The Music@TCDC.
วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 ได้สร้างคำถามต่อความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจว่า เราต้องการเครื่องมือเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอย่างมี ประสิทธิภาพท่ามกลางความท้าทาย ซึ่งแนวคิดการสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่บนรากฐานขององค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ คือคำตอบสำคัญ ที่จะนำไปสู่การสร้างโอกาสและความได้เปรียบในเวทีสากลของไทย

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC) จัดตั้งขึ้นตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ให้เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การ กำกับดูแลของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และได้รับสนับสนุนงบประมาณประจำปีจากสำนักงบประมาณ
TCDC เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และเปิดให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา เพื่อเชื่อมโยงและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ ทักษะฝีมือ ทุนทางวัฒนธรรม และธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสินค้าและ บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้ TCDC ผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ในปี 2551 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างสรรค์ให้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาเครือข่ายการบริหาร ความรู้ผ่าน miniTCDC 13 แห่งทั่วประเทศ พร้อมก่อตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ในปี 2556 เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความ คิดสร้างสรรค์และเตรียมพร้อมผู้ประกอบการในภูมิภาคให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

TCDC จะยังคงพัฒนารูปแบบการบริหารความรู้ ส่งต่อ และเชื่อมโยงความคิดเข้ากับการสร้างสรรค์ธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้จินตนาการสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการเสริม อาทิ ห้องอ่านหนังสือ ห้องชมภาพยนตร์ และการบรรเลงดนตรีแจ๊ซในวันหยุดสุดสัปดาห์ ฯลฯ


Thailand’s economic crisis in 1997 had raised issues regarding our economic strength; that an effective economic driving force was needed to handle the challenges we faced, and that building a new economic system based on knowledge and creativity was the key to create our opportunity and advantage in the international arena.

The Thailand Creative & Design Center (TCDC) was created by Cabinet resolution on September 2, 2003. TCDC was officially established on June 18, 2004, and placed under the supervision of the Office of Knowledge Management and Development (Public Organization), which is in turn part of the Office of the Prime Minister. TCDC receives an annual budget from the Bureau of the Budget.

TCDC officially opened on November 14, 2005, and its services were first made available to the public the following day to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand. TCDC pushed forward the development of creative economy in 2008 to promote creative entrepreneurs as the key element of Thai economic driving force. Also, TCDC has built a knowledge management network through 13 miniTCDCs nationwide and opened TCDC Chiang Mai in 2013 as a center for exchanging creative ideas and readying regional entrepreneurs to keep up with ever-changing global demand.

TCDC constantly develops ways to manage knowledge as well as to share and connect creativity with business practices, making it possible that imagination can change your life.
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ : Thailand Creative & Design Center (TCDC) ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 เป็นหนึ่งในเจ็ดหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(OKMD) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็น ศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ให้กับสังคมไทยโดยผ่านกระบวนการให้ความรู้ความเข้าใจแบบ

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in September 2003 being one of the 7 agencies under the Office of Knowledge Management and Development (OKMD). TCDC aims to be the premier learning resources center for design and creativity by providing comprehensive knowledge


TCDC: แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (Center for Lifelong Learning)

TCDC เปรียบเสมือน "มหรสพทางปัญญา" ที่จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และกระตุ้นให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของ งานออกแบบ โดยผ่านกระบวนการให้ความรู้ความเข้าใจแบบสากล ตั้งแต่การจัดนิทรรศการ การบรรยาย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไปจนถึงการสร้าง แหล่งค้นคว้า ซึ่งไม่เพียงให้ความรู้แต่ยังให้ความบันเทิงและประสบการณ์ ที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้รอบด้าน

TCDC is a "playground for creativity".

The place to inspire and set the pace and tone of creative thinking in Thai society We build awareness on value of design to Thai people through wide range of activities and services; exhibitions, lectures workshops, online and paper resources for research and development in design context. We engage our audiences with educational as well as entertaining activities to ensure that these experiences would stimulate people’s thirst to learn and think imaginatively.