• สมัครสมาชิก
Become a member

สมัครสมาชิกในรูปแบบต่างๆเพื่อเข้าใช้บริการต่างๆ ใน TCDC Resource Center

 1. สมาชิกพรีเมียม
  ตักตวงความรู้จากหนังสือด้านการออกแบบมากกว่า 34,000 รายการ วารสารกว่า 210 ชื่อเรื่อง สื่อมัลติมีเดียกว่า 3,000 รายการ พร้อมฐานข้อมูลออนไลน์ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ การออกแบบ และการตลาด ตลอดจนส่วนลดในบริการต่างๆ ของ TCDC
 2. สมาชิกซิลเวอร์
  เข้าถึงคลังความรู้ด้านการออกแบบ พร้อมสิทธิเข้าใช้ห้อง The Member Lounge แหล่งข้อมูลที่คัดสรรพิเศษสำหรับมืออาชีพ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและบริการพิเศษอีกมากมาย รวมถึงส่วนลดที่เพิ่มขึ้นในบริการต่างๆ ของ TCDC

ดูข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

 1. Premium Member
  Access to over 34,000 volumes of design publications, more than 210 periodicals, over 3,000 items of design resources in multimedia formats, and online databases on art history, design and marketing, plus special discount on TCDC services.
 2. Silver Member
  Unlimited access to our design resources along with entry to The Member Lounge, a selected information source for professionals with special facility and service, and enjoy additional TCDC discounts.

See more information here


• บัตรหนึ่งวัน
TCDC One Day Pass

One Day Pass บริการสำหรับผู้สนใจทั่วไป สามารถทดลองใช้ห้องสมุดได้หนึ่งวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้องสมัครสมาชิก เพียงแค่แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport ที่เคาน์เตอร์ Info Guru

One Day Pass is a service for the general public who wish to use the library for a day without registering as a member. Just present your ID Card or a passport at the Info Guru Counter with no extra charge.


• บัตรนักท่องเที่ยว
TCDC Tourist Pass

TCDC Tourist Pass บริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สนใจจะเข้าใช้ห้องสมุดระยะสั้น สามารถเข้าใช้ได้ 10 วันต่อเนื่อง ติดต่อขอซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์ Info Guru (ราคาใบละ 200 บาท)

TCDC Tourist Pass is a service for foreign tourists who wish to temporarily use the library. The Pass is valid for a period of 10 consecutive days and is available from the Info Guru Counter at the price of 200 Baht each.


• คำถามที่พบบ่อย
FAQ

ดูข้อมูล ที่นี่

See more information here

• บริการข้อมูล
Information Service

บริการหนังสือ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ด้านการออกแบบจากทั่วโลก

Books, journals, magazines, printing and design articles from all over the world are available


• บริการฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อช่วยในการค้นคว้าวิจัย
On-line information for research

 • Global Market Information Database (GMID)
 • World Global Style Network (WGSN)
 • Stash Media

* การเข้าใช้ฐานข้อมูล ต้องเข้าใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ TCDC Resource Center ภายในศูนย์เท่านั้น

* Use of information database is accessible from the website at the office of TCDC Resource Center only


• บริการหนังสือเทรนด์
Trend Book

หนังสือแนวโน้มทางด้านศิลปะและการออกแบบที่คาดว่าจะได้รับความนิยมในอนาคต เพื่อให้สมาชิกได้ศึกษาและเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานและเป็น ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ อาทิ แนวโน้มของ แฟชั่น เสื้อผ้า ของแต่งบ้าน เฉดสี เป็นต้น TCDC Resource Center จัดให้บริการ Trend Book ดังต่อไปนี้

Books on Art and Design that are anticipated to be in future trend are available for members to study and inspire creative designs that will be useful for businesses such as fashion, textile, household decorations and colour shades. TCDC Resource Centre provides the following types of Trend Books:

 • Carlin International
 • NellyRodi Trend
 • Pantone View
 • Mega-Trends by Style-Vision
 • Mixtrend

• บริการหนังสือใหม่
New Arrival

หนังสือใหม่ที่ห้องสมุดออกให้บริการจะอยู่บริเวณใกล้กับชั้นวารสาร

New arrival books available for reading are displayed close to the Magazine Corner.

• บริการ iPod เทปบันทึกการสัมมนาต่างๆที่จัดโดย TCDC
Past seminars arranged by TCDC recorded on iPod

บันทึกการสัมมนาหรือเสวนาต่างๆ โดยเป็นกิจกรรมของ TCDC และนำมาบันทึกลง iPod เพื่อให้สมาชิกที่สนใจและพลาดโอกาสจากกิจกรรมดังกล่าวได้ชมในภายหลัง ติดต่อขอใช้บริการและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เคาเตอร์ Media Services.

Copies of seminars and conferences which are arranged by TCDC are recorded on iPod for interested members and for those who missed the events so they can be viewed afterwards. For further enquiries and placing requests, please contact the Media Services Counter.


• บริการ ณ จุดสืบค้น
Enhanced Search Point

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อาทิ สิทธิ์ในการเข้าใช้ One Day Pass, วันหมดอายุของสมาชิก และ ดูรายละเอียดของบริการที่คั่นหนังสือช่วยจำสมาชิกสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งสั่งพิมพ์ผลได้ด้วยตนเอง ที่บริเวณ จุด Search Point

To help you manage or check your account information, TCDC Resource Center provides search point for you are able to check and point your information on One Day Pass service, your membership expire date and bookmark information.


• บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า
Computer for searching information

เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าภายในศูนย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการค้นหาข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกตามความต้องการ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีให้บริการตามจุดต่างๆ ได้ อาทิ จุด Search Point และคอมพิวเตอร์ในพื้นที่นั่งอ่านหนังสือที่มีทั้งระบบปฏิบัติการ MS Windows และ Macintosh ให้เลือกใช้

To increase the efficiency of information searching on the Internet within the Centre for members, computer facilities are available at various locations such as Search Point and reading areas. Both MS Windows and Macintosh are available.


• บริการสื่อมัลติมีเดีย พร้อมห้องชมภาพยนตร์
Multimedia Service

ภาพยนตร์และ สารคดีอันมีคุณค่าต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกได้รับการคัดสรรและรวบรวม มาให้บริการในรูปแบบดีวีดีเพื่อให้บริการกับสมาชิก โดยสมาชิกสามารถเลือกได้ว่าจะรับชมกับห้องชมภาพยนตร์ หรือรับชมกับคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์ ติดต่อขอรับบริการและจองห้องล่วงหน้าได้ที่เคาน์เตอร์ Media Service

สิทธิในการใช้บริการห้องชมภาพยนตร์ของสมาชิกแต่ละประเภท มีดังนี้

Movies and valuable documentary films from all over the world have been selected and provided in DVD for members. Members can choose to view them at the cinema theatre or using computers in the Center. Advance booking and selection of films can be made at the Media Service Counter.

Premium Silver

1 เรื่อง/วัน
 

1 film /day
 

2 เรื่อง/วัน
(ไม่ต่อเนื่อง)

2 films/day
(not consecutive)


• บริการห้องประชุม
Meeting Room

หากสมาชิกมาใช้บริการเป็นกลุ่ม และต้องการประชุมหรือปรึกษาหารือ TCDC Resource Center ให้บริการ ห้องประชุม โดยให้บริการกับสมาชิกที่มาเป็นกลุ่ม 2 คนขึ้นไป สำหรับสมาชิกซิลเวอร์ และ 3 คนขึ้นไปสำหรับสมาชิกพรีเมียม ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 • เงื่อนไขการใช้บริการห้องประชุม

  Terms and conditions of meeting room service

  • สมาชิกรายปี สามารถเลือกสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องประชุมได้ 2 ครั้งต่อปี (ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
   Yearly members of TCDC have the access to meeting 2 times per year (not over 2 hours per time) without any charges
  • สมาชิกแต่ละท่านสามารถสำรองการเข้าใช้บริการ ได้ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง
   Reservation is subject to 2 hours per member per time.
  • ห้องประชุมแต่ละห้องสามารถรองรับสมาชิกได้ตั้งแต่ 1-6 ท่าน
   One meeting room can accommodate from 1-6 person
 • อัตราค่าใช้บริการห้องประชุม

  Meeting room rate

  • ค่าบริการชั่วโมงละ 150 บาท สำหรับสมาชิก TCDC ทุกประเภท โดยผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นสมาชิก
   150 baht per hour for all types of TCDC members. (Users must be TCDC members)
  • ค่าบริการชั่วโมงละ 300 บาท สำหรับกรณีที่ใช้ห้องประชุมร่วมกับบุคคลทั่วไป หรือแขกของสมาชิก
   300 baht per hour will be charged if meeting room is shared with non-member/guest of member.​

TCDC Resource Center provides Meeting Room Service for meetings or conferences to members in group: 2 people or more for Silver members and 3 people or more for Premium members within the limit time.

Premium Silver

ครั้งละ 2 ชั่วโมงต่อเนื่อง
(3 คนขึ้นไป)

2 hours/time
(3 users or more)

ครั้งละ 3 ชั่วโมงต่อเนื่อง
(2 คนขึ้นไป)

3 hours/time
(2 users or more)


• บริการที่คั่นหนังสือช่วยจำ
Bookmark Service

“ที่คั่นหนังสือช่วยจำ” จะช่วยจดจำหนังสือที่คุณอ่านค้างไว้เพียงเขียนเลขรหัสสมาชิกลงบนที่คั่นหนังสือช่วยจำแล้วนำไปวางไว้ในที่พักหนังสือ เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถทราบรายการหนังสือและหน้าที่คุณอ่านไว้ล่าสุด ผ่านทางอีเมล์ เพียงยืนยันให้แน่ใจว่าอีเมล์ที่ให้ไว้ในระบบถูกต้อง

Bookmark service will help you to remember the page you remain in finished by writing your member ID on the bookmark, and placing it at the bookbin. You will be sent the list of books and pages through e-mail ,so please make sure your e-mail is correct.


• บริการพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์
Quicktionary and Talking Dict

“Quicktionary” เป็นปากกาพจนานุกรมที่ช่วยแปลภาษาอังกฤษเป็นอังกฤษและแปลอังกฤษเป็นไทยได้ เพียงนำ Quicktionary สแกนผ่านคำที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้คุณสนุกกับการอ่านหนังสือ และสะดวกสบายมากกว่าเปิดหาคำศัพท์จากพจนานุกรมขนาดใหญ่ ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ Media Service

“Quicktionary” is a pen dictionary that translates English into English and translates English into Thai. Just use Quicktionary to scan the word to be translated. It helps you to enjoy reading and save time from looking-up vocabulary from a thick dictionary. Contact Media Service Counter.


• บริการเครือข่ายไร้สาย
Wireless Internet

สมาชิกที่นำเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพามาเอง สามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้ และหากไม่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ภายใน 5 นาที อินเตอร์เนตจะตัดสัญญาณอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

Members who bring your own laptop are able to connect to the internet. If your laptop or PC has not been using for 5 minutes the internet will be disconnected automatically for your security.


• บริการสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมีเดียที่อยู่ในระหว่างการจัดหมวดหมู่
Books currently being processed service

สมาชิกประเภทซิลเวอร์สามารถขอใช้หนังสือหรือสื่อต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการได้ โดยติดต่อแจ้งความประสงค์ที่เคาน์เตอร์ Info Guru

Silver members are able to access to print and multimedia materials which are being cataloged and not yet displayed on bookshelves. Contact Info Guru counter for service.


• บริการห้อง The Member Lounge
The Member Lounge

ห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือด้านการออกแบบชั้นเยี่ยมและหนังสือหายาก พร้อมบริการเครื่องดื่มและ บริการให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) จำนวน 3 เครื่อง โดยอนุญาตให้ใช้ภายใน The Member Lounge เท่านั้น สำหรับสมาชิกประเภทซิลเวอร์ กรุณาโทร.แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพื่อสำรองเครื่องก่อนเข้าบริการ อนึ่งหากสมาชิกประเภทพรีเมี่ยมมีความต้องการใช้หนังสือภายใน ดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่เคาน์เตอร์ Info Guru

This is the place for excellent and rare design book collections with refreshment served. There are three laptops available for use within the lounge. For Silver members, please book for the service at least 2 hours in advance. For Premium members, please contact Info Guru counter to request for these book collections


• บริการค้นหาหนังสือด้วย Kiosk
Shelves Browser

อำนวยความสะดวกให้สมาชิกด้วยโปรแกรมช่วยเลือกหาหนังสือ โดยจัดเตรียมจอภาพแบบสัมผัส (touch screen) ไว้ที่ชั้นหนังสือถึง 6 จอด้วยกัน บริการนี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการเห็นภาพรวมของชั้นหนังสือหนึ่งๆ ตั้งแต่ชั้นบนสุดที่คุณเอื้อมไม่ถึง จนถึงชั้นล่างสุดที่คุณต้องก้มไปหยิบ คุณสามารถมองเห็นหนังสือทุกเล่มทั้งแถวและดูรายละเอียดเบื้องต้นของหนังสือ แต่ละเล่มได้จากโปรแกรมนี้

Shelves Browser service provides handy assistance to members for book searches by use of a total of 6 Touch Screens. This service gives users an overall view of a particular book cabinet from the unreachable top shelf to the lowest shelf. The user will see all books on the entire cabinet and can view details of each book using this programme.

• บริการทำสำเนา
Reproduction Service

TCDC Resource Center ไม่มีบริการยืมคืนเนื่องจากมีนโยบายการบริหารจัดการแบบห้องสมุดอ้างอิง จึงได้อำนวยความสะดวกในการทำสำเนา โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

TCDC Resource Centre has no lending services due to Reference Library Management Policy but provides reproduction services with the following charges

ประเภทบริการ
Services
ขาว-ดำ (Black and White) สี (Colour)
A4 A3 A4 A3
สมาชิก
members
บุคคลทั่วไป
non-members
สมาชิก
members
บุคคลทั่วไป
non-members
สมาชิก
members
บุคคลทั่วไป
non-members
สมาชิก
members
บุคคลทั่วไป
non-members

ถ่ายเอกสาร

Photocopying

2 บาท

2 Baht

2 บาท

2 Baht

5 บาท

5 Baht

5 บาท

5 Baht

10 บาท

10 Baht

15 บาท

15 Baht

20 บาท

20 Baht

25 บาท

25 Baht

สแกน

Scanning

ทุกขนาดแต่ไม่เกิน A3 ราคาหน้าละ 8 บาท สำหรับ สมาชิก และ 12 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป

8 Baht / page for members and 12 Baht / page for non-member ( not larger than A3 size)

ย่อขยาย

Enlarge/Reduce

คิดราคาเป็น 2 เท่าของค่าถ่ายเอกสาร

2 times of the photocopying fee

บันทึกลงแผ่นซีดี

CD writing

แผ่นละ 12 บาท

12 Baht each


• บริการเครื่องสแกนหนังสือที่มีการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้
Self-Scanner

บริการเครื่อง Self-Scanner จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถสแกนหนังสือที่ต้องการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสิทธิในการสแกนของสมาชิกแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน ดังนี้

Self-Scanner service will enable members to scan the books they want without paying any service free. The quota will be limited according to the types of membership as followed.

Premium Silver

30 หน้า/เดือน

30 pages/month

50 หน้า/เดือน

50 pages/month

• บริการรับฟังคำแนะนำและวิจารณ์หนังสือจากสมาชิก
Member’s Comments and Book Reviews

เพื่อ ประโยชน์สูงสุดร่วมกัน TCDC Resource Center ยินดีรับฟังคำแนะนำ ทั้งด้านบริการ และการแนะนำหนังสือจากสมาชิก โดยขอรับแบบฟอร์มการแนะนำ ได้จากจุดให้บริการ

แนะนำสื่อที่ต้องการได้ ที่นี่

TCDC welcomes recommendations, comments from members on services and book purchases. Recommendation forms are available from the service counter.

Suggest new items here


• บริการจัดเตรียมหนังสือและสื่อต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์
Preparing Information via Phone

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว สมาชิกประเภทซิลเวอร์สามารถโทรแจ้งรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการ ศึกษาค้นคว้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมหนังสือหรือสื่อต่างๆ ไว้ให้ และเมื่อเดินทางมาถึงสมาชิกสามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาด้วยตนเอง

To provide convenience and time-saving, silver members may advise the Center’s staff of the required information in details by telephone in advance so documents can be gathered and are ready when the members arrive.


• บริการสมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์
Online Registration

เพื่อความสะดวกสบายของผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ท่านสามารถทำการกรอกข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจากที่บ้านหรือที่ทำงาน ด้วยวิธีการง่ายๆ เพียงเข้าที่เว็บไซต์ https://member.tcdc.or.th หลังจากเมื่อทำการสมัครเรียบร้อยระบบจะให้เลข Reference No. โดยนำเลขดังกล่าวมาติดต่อขอชำระค่าสมาชิก เพื่อถ่ายรูปและรับบัตรสมาชิก ได้ที่เคาน์เตอร์ Info Guru

Interested persons can conveniently register as members through on-line registration service either from home or from work by accessing https://member.tcdc.or.th. Just fill in required details and the system will give a reference number. Bring this reference number to the Info Guru Counter at the Center for payment of membership fee, takes a photo and receive the membership card.


• บริการนำชมห้องสมุด
Library Tour Services

บริการนำชม TCDC Resource Center และ Material ConneXion® Bangkok และชมวิดีโอแนะนำบริการต่างๆ ของ TCDC ตลอดจนอธิบายถึงความแตกต่างของสมาชิกแต่ละประเภท จัดสำหรับประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ติดต่อสอบถามและขอรับบริการที่ เคาน์เตอร์ Info Guru 02 664 8448 ต่อ 215, 216

There are guided tour services to the TCDC Resource Centre and the Material ConneXion® Bangkok, video shows introducing various services of TCDC, explaining different types of memberships. These tours are for the general public, admission free.

For further information and booking, please contact Info Guru Counter. Tel. 02 664 8448 extension 215, 216.


• นิทรรศการขนาดเล็ก
Mini Exhibition

มุมนิทรรศการขนาดเล็กที่มีเนื้อหาอันน่าสนใจ เกี่ยวกับสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม หรือบริบทที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือสอดคล้องกับนิทรรศการชั่วคราวในห้องจัดแสดง 2

To provide convenience and time-saving, silver members may advise the Center’s staff of the required information in details by telephone in advance so documents can be gathered and are ready when the members arrive.

• บริการจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์
E-News letter

เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกกับ TCDC ท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดอบรมสัมมนาและบริการต่างๆ ที่มีการอัพเดทอยู่เสมอ ด้วยจดหมายข่าวผ่านช่องทาง Email เพียงยืนยันให้แน่ใจว่า Email ที่ให้ไว้กับระบบนั้นถูกต้อง

When you register as members of TCDC, you will receive regular updated newsletters and information on training and seminar courses as well as various services through e-mails. All you have to do is just to register the email address in the system.


• บริการกระดานข่าวประชาสัมพันธ์
Message Board Wallpaper

บริการเพื่อให้สมาชิก TCDC ได้ติดต่อหรือสื่อสารระหว่างสมาชิก TCDC ด้วยกันเอง ด้วยการติดข่าวสาร ประกาศ หรือข้อความใดๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งแก่สมาชิกทราบ

TCDC provides facility for members to communicate with one another by posting newsletter, announcements or any information.